جزئیات نویسندگان

Habibpoor Karimabadi1, Fatemeh, 1- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

  • دوره 13، شماره 1397:2 - مقاله پژوهشي
    مطالعه تاثير عصاره عناب طي يك دوره تمرين استقامتي بر بافت قلب رت های نر ویستار مسموم شده با بولدنون
    چکیده  PDF  XML