جزئیات نویسندگان

Eslami, Fatemeh ORCID:0000-0001-5659-5750

  • دوره 14، شماره 1: 1398 - مقاله پژوهشي
    بررسی کارایی کیتوزان در جذب آنتی‌بیوتیک مترونیدازول از محیط‌های آبی: مدلینگ با استفاده از روش رویه سطح پاسخ براساس طراحی نقاط مرکزی، مطالعات ایزوترم و سینتیک
    چکیده  PDF  XML