جزئیات نویسندگان

Azizi, Fereidoun, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم- استاد

  • دوره 7، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشي
    رویکرد شناسه‌گزینی منطقی در تعیین مهم‌ترین اثرات متقابل ميان سطوح خونی اینترلوکین 6 و دو‌پلی‌مورفیسم تك‌نوكلئوتیدی ژن آن (IL-6-174 و IL-6-572) با برخی عوامل دیگر در ارتباط با پرفشاری خون
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345