جزئیات نویسندگان

Ebrahimi 1, Fereshteh, 1- کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.