جزئیات نویسندگان

Khamisipour 4, Gholamreza, 4- استادیار، دانشکده پیراپزشکی، گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران., ایران

  • دوره 13، شماره 4: 1397 - مقاله پژوهشي
    اثر مصرف عصاره آبی گیاه گزنه همراه تمرین استقامتی بر غلظت CRP، گلوکز خون، وزن، و تغییرات بافت¬های پانکراس،کبد و قلب رت¬های دیابتی شده با STZ
    چکیده  PDF  XML