جزئیات نویسندگان

Atashsokhan, Giti, دانشکده علوم پزشکی شاهرود- گروه مامایی

  • دوره 2، شماره 2: 1386 - مقاله پژوهشي
    بررسی شیوع و خصوصیات درد¬گلو پس از بیهوشی عمومی از طریق لوله داخل تراشه در بیماران تحت عمل جراحی
    چکیده  PDF  XML
  • دوره 2، شماره 2: 1386 - مقاله پژوهشي
    بررسی میزان آگاهی کارکنان اتاق عمل در ارتباط با منابع احتراق و راه‌های پیش¬گیری از آن در اتاق ‏عمل
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345