جزئیات نویسندگان

Atashsokhan, Giti, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- گروه مامایی- مربی

  • دوره 4، شماره 3: 1388 - مقاله پژوهشي
    بررسی کفایت برنامه درسی بالینی رشته مامایی در دستیابی دانشجویان به اهداف یادگیری پایه از دیدگاه دانشجویان و اساتید
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345