جزئیات نویسندگان

Atashsokhan, Giti

 • دوره 4، شماره 3: 1388 - مقاله پژوهشي
  بررسی کفایت برنامه درسی بالینی رشته مامایی در دستیابی دانشجویان به اهداف یادگیری پایه از دیدگاه دانشجویان و اساتید
  چکیده  PDF  XML
 • دوره 2، شماره 2: 1386 - مقاله پژوهشي
  بررسی شیوع و خصوصیات درد¬گلو پس از بیهوشی عمومی از طریق لوله داخل تراشه در بیماران تحت عمل جراحی
  چکیده  PDF  XML
 • دوره 2، شماره 2: 1386 - مقاله پژوهشي
  بررسی میزان آگاهی کارکنان اتاق عمل در ارتباط با منابع احتراق و راه‌های پیش¬گیری از آن در اتاق ‏عمل
  چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345