جزئیات نویسندگان

Alavi Majd, Hamid

  • دوره 7، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشي
    رویکرد شناسه‌گزینی منطقی در تعیین مهم‌ترین اثرات متقابل ميان سطوح خونی اینترلوکین 6 و دو‌پلی‌مورفیسم تك‌نوكلئوتیدی ژن آن (IL-6-174 و IL-6-572) با برخی عوامل دیگر در ارتباط با پرفشاری خون
    چکیده  PDF  XML
  • دوره 9، شماره 3: 1393 - مقاله پژوهشي
    بررسی تأثیر آموزش بر مبنای "مدل تلفیقی رفتار برنامه‌ریزی شده و خودکارآمدی" بر انجام رفتارهای ارتقاء‌دهنده سلامت زنان کارگر در سنین باروری
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345