جزئیات نویسندگان

Azhdari, Hasan, دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- گروه فیزیولوژی.

  • دوره 4، شماره 4: 1388 - مقاله پژوهشي
    بررسي اثر تزريق مهاركننده آدنيليل سيكلاز (SQ-22536) بر پردردی ناشی از تسهیل سیناپسی منطقه سري شكمي- مياني بصل¬النخاع موش صحرايي
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345