جزئیات نویسندگان

Asiliyan Mahabadi 2*, Hasan 0000-0002-1792-2488, 2- دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

  • دوره 13، شماره 4: 1397 - مقاله پژوهشي
    مقایسه میزان ظرفیت جذب زایلن در دو نوع جاذب دیاتومیت دارای نانو ذرات دی اکسید روی و بدون آن
    چکیده  PDF  XML