جزئیات نویسندگان

Azhdari, Hassan, دانشگاه علوم پزشکی قزوین- مركز تحقيقات سلولی و ملکولی- دکترای فیزیولوژی, ایران

  • دوره 6، شماره 2: 1390 - مقاله پژوهشي
    کاهش رفتارهاي دردي آزمون فرمالين با تزریق مرفين به داخل هسته پاراژیگانتوسلولاریس موش صحرايي
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345