جزئیات نویسندگان

Khastar1, Hossein, 1- دانشیار، دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود. ایران.

  • دوره 13، شماره 4: 1397 - مقاله پژوهشي
    کاهش اثرات سمیت کبدی ناشی از مواجهه حاد با کادمیوم توسط عصاره آبی- الکلی کاکوتی در موش صحرایی
    چکیده  PDF  XML