جزئیات نویسندگان

Khastar1, Hossein ORCID:0000-0003-0553-3757, 1- دانشیار- دکترای تخصصی فیزیولوژی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.