جزئیات نویسندگان

Almasi 1, Javad, 1- گروه تربیت بدنی- واحد سنندج- دانشگاه آزاد اسلامی- سنندج- ایران., ایران

  • دوره 13، شماره 1397:2 - مقاله پژوهشي
    تاثیر مکمل رزوراتول طی تمرینات ورزشی بازتوانی قلبی بر نیم رخ لیپیدی بیماران قلبی تحت عمل جراحی بای پس: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
    چکیده  PDF  XML