جزئیات نویسندگان

Abed Saeedi, Jila, - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي- دانشكده پرستاري و مامايي- دکتري تخصصي مديريت خدمات بهداشتي- درماني- استاديارشابن: 3753-2345