جزئیات نویسندگان

Azali Alamadari1, Karim, 1- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه تربیت بدنی- استادیار., ایران

  • دوره 10، شماره 2: 1394 - مقاله پژوهشي
    پيش‌بينی جهت و مقدار تغییرات فشار خون مردان میان سال غیرفعال به‌دنبال تمرین هوازی و بي‌تمريني
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345