جزئیات نویسندگان

Abrari2, Kataneh, 2- دانشگاه دامغان- دانشکده زیست‌شناسی- گروه زیست عمومی- استادیار.

  • دوره 10، شماره 1: 1394 - مقاله پژوهشي
    تأثير بتا استرادیول بر نسبتBcl2/BAX نورون‌هاي هیپوکمپ موش‌هاي صحرايي متعاقب القاي فشار روانی پس از سانحه (PTSD)
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345