جزئیات نویسندگان

Arian2, Mahdiyeh, 2- دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي- دانشكده پرستاري و مامايي- گروه پرستاری- هيئت علمي

  • دوره 11، شماره 1: 1395 - مقاله پژوهشي
    بررسی تأثير ماساژ افلوراژ بر شدت تنیدگی‌آورهای فیزیولوژیکی مرتبط با درمان در بیماران همودیالیزی
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345