جزئیات نویسندگان

Atarha, Mahtab, دانشگاه علوم پزشکی اراک- دانشکده پرستاری مامايی - عضوهیأت علمی, ایران

  • دوره 5، شماره 1: 1389 - مقاله پژوهشي
    بررسی شاخص¬های استرس اکسیداتیو در زایمان طبیعی و ارتباط آن با شاخص¬های استرس اکسیداتیو در نوزاد
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345