جزئیات نویسندگان

Farokhi1, Majid Reza

  • دوره 13، شماره 3: 1397 - مقاله پژوهشي
    کورکومین از مرگ سلولی ایجاد شده به واسطه 6-OHDA و اختلال مسیرERK در سلول‌های نوروبلاستومای انسانی جلوگیری می‌کند
    چکیده  PDF  XML