جزئیات نویسندگان

Arabameri3, Majid, 3- دانشگاه علوم پزشكي شاهرود- معاونت غذا و دارو- كارشناس ارشد صنايع غذايي.شابن: 3753-2345