جزئیات نویسندگان

Arabameri4, Majid, 4- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- معاونت غذا و دارو- کارشناس ارشد علوم و صنایع غذاییشابن: 3753-2345