جزئیات نویسندگان

Gholipour 3, Majid, 3- استادیار، عضو هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران., ایران

  • دوره 13، شماره 1397:2 - مقاله پژوهشي
    تاثیر هشت هفته تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن‌های foxo1 و foxo3a بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار
    چکیده  PDF  XML