جزئیات نویسندگان

Alipour Heidari2, Manhood, 2- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی- گروه علوم پایه., ایران

  • دوره 10، شماره 3: 1394 - مقاله پژوهشي
    تأثير ماساژ پاها بر سطح هوشیاری بیماران کمایی ضربه مغزی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه(ICU): یک مطالعه کارآزمایی بالینی
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345