جزئیات نویسندگان

Aghaei 3, Maryam, 3- مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و لیشمانیوزیس- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.

  • دوره 13، شماره 1397:2 - مقاله پژوهشي
    بررسی رابطه سطح آنزیم گلوکز شش فسفات دهیدروژناز به روش اسپکتروفوتومتری با بیماری ویتیلیگو
    چکیده  PDF  XML