جزئیات نویسندگان

Araban, Marzieh, دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده پزشکی- گروه آموزش بهداشت.

  • دوره 8، شماره 2: 1392 - مقاله پژوهشي
    بررسي پیشگویی‌کننده‌های رفتار پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار:یک مطالعه مبتني بر الگوی فرانظریه‌ای
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345