جزئیات نویسندگان

Ahmadi, Mehdi, دانشگاه علوم پزشکی زابل- دانشکده بهداشت- گروه تغذیه- مربی

  • دوره 4، شماره 3: 1388 - مقاله پژوهشي
    بررسی ارتباط نشانگرهای اقتصادی- اجتماعی با وضعیت تغذیه دانشجویان ساکن خوابگاه¬های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345