جزئیات نویسندگان

Arjmand4, Mehdi, 4- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دانشکده فنی- گروه مهندسی شیمی- استادیار., ایرانشابن: 3753-2345