جزئیات نویسندگان

Bagheri1, Mehdi, 1- واحد توسعه پژوهش‌های بالینی- بیمارستان امام حسین (ع)- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- شاهرود- ایران.