جزئیات نویسندگان

Khaksari 3, Mehdi, 3- دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

  • دوره 13، شماره 4: 1397 - مقاله پژوهشي
    اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات شناختی، یادگیری، حافظه و عملکرد حرکتی در موش های صحرایی با اعتیاد به متامفتامین
    چکیده  PDF  XML