جزئیات نویسندگان

Khaksari, Mehdi ORCID:0000-0002-2240-1521

  • دوره 14، شماره 1: 1398 - مقاله پژوهشي
    اثرکروسین بر اختلال یادگیری، حافظه فضایی و مرگ سلولی نکروز در ناحیه هیپوکامپ موش‌های صحرایی به‌دنبال سمیت عصبی ناشی از مت‌آمفتامین
    چکیده  PDF  XML