جزئیات نویسندگان

Aghaie, Mehrdad, ایران

  • دوره 9، شماره 3: 1393 - مقاله پژوهشي
    ارزیابی پلی‌مورفیسم 49AG ژن رمزکننده CTLA-4 در بیماران مبتلا‌به لوپوس اریتماتوی سیستمیک: مطالعه مرور منظم و متاآنالیز
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345