جزئیات نویسندگان

Azarbayjani, Mohamad Ali, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار, ایران

  • دوره 6، شماره 2: 1390 - مقاله پژوهشي
    هورمون رشد، شاخص مقاومت انسولینی، نیمرخ لیپیدی و عملکرد قلبی- تنفسی در مردان جوان چاق و لاغر غیرفعال: ارتباط با سطوح گرلین آسیل‌دار پلاسما
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345