جزئیات نویسندگان

Azarbaijani 4, Mohammad Ali, 4- گروه فیزیولوژی ورزشی- واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران- ایران.

  • دوره 13، شماره 1397:2 - مقاله پژوهشي
    تاثیر مکمل رزوراتول طی تمرینات ورزشی بازتوانی قلبی بر نیم رخ لیپیدی بیماران قلبی تحت عمل جراحی بای پس: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
    چکیده  PDF  XML