جزئیات نویسندگان

Azarbayjani1, Mohammad Ali ORCID: 0000-0002-3502-7487, ایران

  • دوره 13، شماره 1397:2 - مقاله پژوهشي
    تاثیر همزمان فعالیت تمرینی منظم و ویتامین D بر سطح آپپتوز و آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب در رت های نر قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه
    چکیده  PDF  XML