جزئیات نویسندگان

Amiri, Mohammad, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران- دانش آموخته دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی.شابن: 3753-2345