جزئیات نویسندگان

Amiri, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکي شاهرود- دانشکده بهداشت- استاديار مديريت خدمات بهداشتي درماني.

  • دوره 5، شماره 3-2: 1389 - مقاله پژوهشي
    محاسبه هزينه تمام شده خدمات ارایه شده در مراكز بهداشتي- درماني و خانه هاي بهداشت شهرستان شاهرود
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345