جزئیات نویسندگان

Amiri, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده بهداشت- دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

  • دوره 4، شماره 1: 1388 - مقاله پژوهشي
    بررسی آگاهی و نگرش ارایه¬دهندگان خدمات تنظیم خانواده در زمینه روش¬های پیش¬گیری از بارداری
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345