جزئیات نویسندگان

Asghari JaafarAbadi, Mohammad, دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دانشکده بهداشت و تغذیه-گروه آمار و اپیدمیولوژی- استادیار, ایرانشابن: 3753-2345