جزئیات نویسندگان

Attaran, Mohammad, - دانشگاه تربيت معلم – گروه بنيادهاي آموزش و پرورش

  • دوره 4، شماره 1: 1388 - مقاله پژوهشي
    مقايسه دو رويکرد يادگيري الکترونيکي سريع و يادگيري الکترونيکي مرسوم در آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشکي تهران
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345