جزئیات نویسندگان

Darvish Motevalli, Mohammad ORCID:0000-0003-4587-517X

  • دوره 14، شماره 1: 1398 - مقاله پژوهشي
    بررسی کارایی کیتوزان در جذب آنتی‌بیوتیک مترونیدازول از محیط‌های آبی: مدلینگ با استفاده از روش رویه سطح پاسخ براساس طراحی نقاط مرکزی، مطالعات ایزوترم و سینتیک
    چکیده  PDF  XML