جزئیات نویسندگان

Abai, Mohammad-Reza, دانشگاه علوم پزشکی تهران- گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- مربی

  • دوره 5، شماره 3-2: 1389 - مقاله پژوهشي
    جداسازی انگل لیشمانیا تورانیکا از فلبوتوموس پاپاتاسی به¬وسیله تعیین توالی ناحیه (Internal Transcribed Spacer 1) ITS1 در کانون لیشمانیوز جلدی روستایی شهرستان دامغان، استان سمنان
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345