جزئیات نویسندگان

Abbasi4, Mohsen, 4- دانشگاه لرستان- دانشكده دامپزشكي- گروه دامپزشکی- دانشیار

  • دوره 11، شماره 2: 1395 - مقاله پژوهشي
    بررسی تأثیر عصاره متانولی برگ، گل و ساقه گیاه دافنه ماکروناتا بر ترمیم زخم پوستی در رت
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345