جزئیات نویسندگان

Hosseini 5, Mohsen, 5- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- اصفهان- ایران.

  • دوره 13، شماره 1397:2 - مقاله پژوهشي
    بررسی رابطه سطح آنزیم گلوکز شش فسفات دهیدروژناز به روش اسپکتروفوتومتری با بیماری ویتیلیگو
    چکیده  PDF  XML