جزئیات نویسندگان

Eizadi2, Mojtaba ORCID:0000- 0003-1989-692x, 2- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد ساوه، ساوه، ایران., ایران

  • دوره 14، شماره 1: 1398 - مقاله پژوهشي
    تأثیر 12 هفته تمرینات تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن MTNR1B و سطوح انسولین و گلوکز در رت‌های دیابتی نوع 2
    چکیده  PDF  XML