جزئیات نویسندگان

Fakharpour 2, Mona, 2- کارشناس ارشد بیوشیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

  • دوره 13، شماره 4: 1397 - مقاله پژوهشي
    کاهش اثرات سمیت کبدی ناشی از مواجهه حاد با کادمیوم توسط عصاره آبی- الکلی کاکوتی در موش صحرایی
    چکیده  PDF  XML