جزئیات نویسندگان

Afzalaghaee, Monavar ORCID:0000-0003-2029-6577

  • دوره 14، شماره 1: 1398 - مقاله پژوهشي
    بررسی عوامل مؤثر بر مدت زمان منفي شدن اسمیر خلط در بیماران سل ريوی اسمیر مثبت دو ماه بعد از درمان
    چکیده  PDF  XML