جزئیات نویسندگان

Amerian1, Monere, 1- دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- بیمارستان امام حسین (ع)- استاديار., ایران

  • دوره 11، شماره 1: 1395 - مقاله پژوهشي
    مقايسه تأثير نیکوتینیک اسید و سولامر بر فسفر بالای سرم در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور
    چکیده  PDF  XML


شابن: 3753-2345