جزئیات نویسندگان

Afzalaghaee1, Monnavar, 1- دانشگاه علوم پزشکی مشهد- گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي- استادیار پزشکی اجتماعی., ایرانشابن: 3753-2345